052 / 776 131  •  052 / 776 349

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost

KLASA:

 023-01/21-01/01

URBROJ:

 2105/06-02/1-21-1

Grožnjan,    01. rujna 2021.g.

Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 67. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 2/21), Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 01. rujna 2021.g., donio je slijedeću

O D L U K U

o imenovanju privremenog zamjenika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost

 

Članak 1.

            Za privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana imenuje se LORENO FERENAC, zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

 

Članak 2.

            Privremeni zamjenik zamijenit će općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

 

                                                                            Članak 3.

            Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

            Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje sva prava općinskog načelnika.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti.

 

                                                                      Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama

Općine Grožnjan Grisignana i na službenim web stranicama Općine Grožnjan Grisignana www.groznjan-grisignana.hr

           

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:

 

Claudio Stocovaz.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART